ਪੰਨਾ ਬੈਨਰ

ਗੁਣਵੰਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ (1)

ਗਾਹਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ (2)
ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ (3)

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਗਾਹਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਾਪ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।